PROSJEKTORGANISASJON

LOVISENLUND FLERBRUKSHALL

Fase 2 MULIGHETSSTUDIET

FORMÅL:

Ekspandere materialet innsamlet i fase 1, Forprosjektet,  med sikte på å identifisere et realistisk alternativ for videreføring til fase 3 Hovedstudiet. I denne fasen analyseres forskjellige alternative utbyggingsløsninger. I utgangspunktet vil vi antageligvis ha to ytterpunkter

 

  1. En fullverdig innendørs friidrettshall/multifunksjonsarena med 200 m løpebane tilsvarende de haller som er planlagt/under utbygging i Bærum, Sandnes, Steinkjær (friidrettsdelen).
  2. En minimumsløsning som gir rom for innendørstrening i tekniske disipliner, inkludert en 60 meters sprintbane.

 

Følgende forhold inngår:

  • Identifisere en (ev. flere alternative) realtistiske utbyggingsløsninger med tilhørende funksjonsbeskrivelser (hallens bruksområder og tekniske mål) (såkalt design-basis som danner utgangspunkt for endelig teknisk beskrivelse og spesifikasjoner i fase 3 Hovedstudiet).
  • Innhente foreløpige kostnadsestimater fra konsulent/entreprenør.
  • Utarbeide finansieringsplan (kartlegge søknadsfrister/krav).
  • Kartlegge mulige sponsorer, samarbeidspartnere, leietakere. Utarbeide plan for tilnærming til partnere.
  • Utarbeidet begrunnet anbefaling til Larvik Turn & IF's hovedstyre om videre fremdrift.

 

Prosjektgruppe starter opp i januar 2018

Siden er produsert av MYPORT - myport.no