PROSJEKTORGANISASJON

LOVISENLUND FLERBRUKSHALL

Fase 3 Hovedstudiet

 

Formål: Utarbeide endelig teknisk beskrivelse av hallprosjektet med tilhørende kostnadsestimat og fremdriftsplan, samt hallens økonomiske plattform.

 

Følgende produkter inngår:

Teknisk beskrivelse med tilhørende spesifikasjoner av materialvalg og utstyr som underlag for kontraktsforhandlinger.

Endelig kostnadsestimat for samlede byggekostnader og driftskostnader.

Endelig finansieringsplan med tilsagn om tilskuddsmidler (sentralt, kommunalt), långivere, samarbeidspartnere, leietakere.

Tidsplan for videre fremdrift

Kontraktsstrategi, herunder anbefaling om anbudsinnhenting. (hovedkontraktor, underkontrakter, koordinering av kontrakter).

Driftsorganisasjon. Starte forberedelse av driftsfase. Utarbeide driftsprosedyrer, ikke minst for sikkerhet og miljø, renhold, tekniske operasjoner. Sikre nødvendig inntektsstrøm for å betale driftskostnader.

Mediestrategi for realiseringsfasen.

 

NB: Forberedelsen av driftsfasen, ikke minst å fremskaffe underlag for driftskostnadene, må starte

allerede i denne fasen dvs. før endelig investeringsbeslutning tas.

 

Prosjektgruppe ennå ikke opprettet. Avventer innstilling fra Mulighetsstudiegruppa

 

Siden er produsert av MYPORT - myport.no